Občanské právo

Závazkové (obligační) právo – uzavírání smluv, posuzování jejich obsahu, revize návrhů smluv předložených druhou smluvní stranou, spory vycházející z jejich neplnění – řešení sporů soudním i mimosoudním způsobem, uplatnění náhrady škody, zastupování v soudním řízení

 • např. kupní smlouva (smlouva o převodu movité, nemovité věci – tj. např. pozemek, byt, dům, nebytový prostor) včetně smluv o advokátní úschově
 • darovací smlouva (vrácení daru)
 • smlouva o dílo (zhotovení díla na zakázku, např. stavby, příp. provedení jiných prací)
 • nájemní smlouva (nájemní smlouva k bytu, nájem nebytových prostor, nájem nemovitostí, nájemní smlouvy v bytových družstvech a společenství vlastníků jednotek), podnájemní smlouva, bytové právo – užívání bytu, opravy, výpověď z nájmu, neplatnost výpovědi
 • smlouva o výpůjčce
 • pachtovní smlouva
 • licenční smlouva             
 • zprostředkovatelská smlouva
 • příkazní smlouva
 • spotřebitelské smlouvy
 • cestovní smlouva a další

Náhrada újmy - materiální, nemateriální, na věcech, na zdraví, vymáhání, zastoupení u soudu, vydání bezdůvodného obohacení, náhrada újmy a zadostiučinění způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Věcná práva - vlastnické právo, spoluvlastnictví, držba, bytové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, věcná břemena, služebnosti, právo stavby, zástavní právo, vklad do katastru nemovitostí, sousedské vztahy

Dědické právo - dědění ze zákona i ze závěti, dědické řízení a zastupování dědiců, spory o dědictví a jejich řešení , zastupování při jednání u notářů a v soudním řízení, zastupování v soudních sporech mezi dědici, pořízení pro případ smrti, závěti, dědické smlouvy, odkazy, listiny o vydědění, spory mezi dědici a vyděděnými osobami, zpracování dědických dohod

Insolvenční právo – zastupování insolvenčních správců, přihlášky pohledávek, právní poradenství

Ochrana osobnosti – vypracování žaloby, zastupování před soudy, osobní a osobnostní práva

Právní zastupování u soudů všech stupňů

Sepisování žalob a jiných návrhů

Sepisování odvolání a dalších opravných prostředků

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SERVIS REALITNÍM KANCELÁŘÍManketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

31.8 %

slušným a čestným člověkem

 

45.1 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

23.1 %

celkem hlasů: 4449